Handlingsplan

Handlingsplan for NBF Hordaland, samrøystes vedteken på årsmøtet 21.03.2017:                              

Hovudmål: Fremje fagleg diskusjon og ei positiv utvikling i bibliotek i  Hordaland.

 • Arbeide i samsvar med NBF sin verkeplan.
 • Styrkje arbeidet i lokallaget, gjennom styrearbeid og medlemsaktivitetar. Døme på medlemsaktivitetar kan vere møte, kurs, seminar og andre samlingar.
 • Arrangement i samarbeid med andre, også over fylkesgrensene.
 • Årets bibliotek
 • Halde fram med å planleggje og arrangere seminar/kurs saman med NFF, BF og Hordaland fylkesbibliotek.
 • Arrangere julemøte i  samarbeid med NFF
 • NBF avd Hordaland skal oppmode medlemane til å markere Nasjonal bibliotekdag
 • .Engasjere seg i debattar i media, t.d. ved nedskjeringar/dårlegare bibliotekøkonomi.
 • Arbeide vidare med nettsidene og informasjon elles på nett
 • Medlemsverving
 • Etablere ei arbeidsgruppe – Framtidas medier.