Handlingsplan

Handlingsplan for NBF Hordaland, samrøystes vedteken på årsmøtet 21.03.2018:                              

Hovudmål:

Fremje fagleg diskusjon og ei positiv utvikling i bibliotek i Hordaland

  • NBF Hordaland skal arbeide for at biblioteka skal vera ein læringsarena og ein demokratisk, sosial og kulturell møteplass for alle.
  • NBF Hordaland skal bidra til å setje biblioteksaker på dagsorden gjennom aktiv deltaking i media og bruk av eiga nettside til informasjon og debatt, t.d. gjennom markering av Nasjonal bibliotekdag
  • Arbeida for at dei ulike bibliotektypane og oppgåvene deira vert synlege og at det vert etablert samarbeid som tek vare på eit heilskapleg bibliotektilbod for innbyggarane
  • Å synleggjere biblioteka i Hordaland ved å dele ut den årlege Bibliotekprisen for Hordaland
  • Styrkje arbeidet i lokallaget, gjennom styrearbeid og medlemsaktivitetar. Døme på medlemsaktivitetar kan vere møte, kurs, seminar og andre samlingar
  • Verva fleire medlemmer til lokallaget.

Handlingsplan for kommande styreperiode:

«Det Bergenske Bibliotekseminar» 18.april 2018 Tema: Synlighet

Sommarmøte med miniseminar i slutten av mai. Tema: Profilering av bibliotek

Samkome og fellesarrangement med NFF rett før sommarferien Hovudfokus: Medlemsverving

Markering av Nasjonal bibliotekdag 1.september

Haustseminar på Bergen offentlige bibliotek Tema: Kommuneutvikling i Hordaland ?

Informere om julemøtet som NFF arrangerer i 2018,

Nominasjon til Årets bibliotek i Hordaland, februar 2019

Pris for Årets bibliotek i Hordaland, mars 2019

Årsmøtet for medlemmer i NBF Hordaland,

Om det dukkar opp nye trendar eller viktige bibliotekpolitiske saker, kan me ta dette opp utanom årsplanen