Årsmøte 2019 Norsk bibliotekforening avd. Hordaland

Bergen offentlig bibliotek, 20.mars 2019
Saksliste

 1. Opning
 2. Val av møteleiar og referent
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding 2018
 5. Rekneskap 2018
 6. Innkomne saker
 7. Budsjettforslag 2019
 8. Val
Sak 1
Velkommen

Manuela Werler opna møtet og ynskte oss velkomne 

Sak 2
Val av møteleiar og to referentar
 • Manuela Werler vart valt til møteleiar
 • Guri Aarhus vart valt til referent
Sak 3
 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling godkjent

Sak 4
Årsmelding

Manuela las årsmeldinga.

Årsmelding vart godkjent

Sak 5
Rekneskap

Kari Fauskanger gjekk gjennom rekneskapet.

Rekneskapet vart godkjent

Sak 6
Handlingsplan

Hovudmåla for NBF Hordaland 2019 vart godkjende utan endringar.

Konkretiseringa av arbeidsoppgåvene for 2019 fekk nokre tillegg før handlingsplanen vart godkjent.

Sak 6
Val

Kari Fauskanger (styremedlem, 2 år), Terje Haugsgjerd (vara, 2 år) og revisor Lise Haaland (1år)tok attval.

Resten av styret var ikkje på val i år.

Styret i NBF Hordaland 2019 består av

 • Manuela Werler, Askøy vgs
 • Inger Karin Dyrnesli, Voss bibliotek
 • Kari Fauskanger, Øygarden bibliotek
 • Ørjan Persen, Bergen off. bibliotek
 • Guri Aarhus, Strilabiblioteket

Varamedlemmer

 • Elena Linn Beardy, Askøy folkebibliotek
 • Terje Haugsgjerd, Hordaland fylkesbibliotek

Knarvik, 22. mars 2019
Guri Aarhus