Referat frå årsmøte i NBF avd. Hordaland 21. mars 2018

Det var 18 deltakarar på årsmøtet på Bergen offentlege bibliotek.

Deltakere fra årsmøtet på prisutdelingen for Årets bibliotek 2107 i Amalies hage
  1. Opning

Manuela Werler ynskte alle velkomne

  1. Val av møteleiar og referent

Manuela Werler var valt som møteleiar og Guri Aarhus som referent

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden vart godkjente

  1. Årsmelding 2017

Årsmeldinga vart lese opp av leiar og godkjent

  1. Rekneskap 2017

Kasserar Kari Fauskanger gjekk gjennom rekneskapet. Rekneskapet vart godkjent

  1. Handlingsplan for 2018

Handlingsplanen er delt i to deler. Ein generell del og ein konkret del der arrangement NBF Hordaland skal arrangera i løpet av året er lista opp.

Det kom ulike innspel på punktet om medlemsverving, og det var stor semje om at det måtte gjerast ein aktiv innsats her.

Handlingsplanen vart godkjent.

  1. Innkomne forslag

Det var ikkje kome inn nokon forslag.

  1. Budsjettforslag 2018

Budsjettforslaget vart lese opp og godkjent.

  1. Val

Per Vold gjekk ut av styret etter 2 år.
Vi takkar for god innsats!

Nytt styremedlem er Ørjan Persen (2 år). Attval : Manuela Werler (1 år) sa ja til leiarvervet, Inger Dyrnesli (2 år) og Guri Aarhus (2 år) sa ja til attval som styremedlemmer.

Nytt varamedlem: Elena Beardy

Revisorar: Sigrun Eidem og Lise Haaland

Valkomite: Anne Haugen Pihl og Ragna Helene Vestrheim (gjenval)

 

Guri Aarhus
referent