Innspill til kulturmeldingen i Hordaland

Innspill om fremtidens nasjonale kulturpolitikk – utfordringer og muligheter for folkebibliotekene

Fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane vil danne regionen «Vestlandet» fra 2020. Folkebibliotekene i Hordaland har alt i dag et utstrakt samarbeid. Et enda bredere regionalt samarbeid mener vi vil styrke folkebibliotekene som mange steder er kun en eller to ansatte. Den største utfordringen knyttet til organisering er det mangelfulle nasjonale samarbeidet, det bør styrkes. Danskene har litteratursiden.dk. Vi bør utvikle en lignende nasjonal plattform for formidling. Jeg regner med at flere har fått med seg saken i Klassekampen om avisens svekkede kulturkritikk. Folkebibliotekene kan og bør få en sterkere rolle som kulturformidler.

På 20 år har vi gått fra rundt 1150 bibliotekavdelinger til under 700 i Norge. Vi har nå bedre verktøy for å utvikle de mindre bibliotekene. Meråpne bibliotek, der lånekortet fungerer som nøkkel, kan være åpne fra sju om morgen til midnatt, og med utlånsautomater kan lånere på egenhånd låne og levere også i ubetjent åpningstid.

For de bibliotekfilialene som har litt plass, vil også lokalene kunne brukes til møter og andre arrangement for lokale lag og organisasjoner på kveldstid. Vi mener de minste bibliotekene har størst potensiale.

Folkebibliotekene gjør mange steder et svært godt integreringsarbeid, blant annet med å arrangere språkkafeer og annen språkopplæring. Biblioteket er et lavterskeltilbud som har brukere fra alle samfunnslag og med ulik kulturell bakgrunn. Slike åpne møteplasser, der en kan oppholde seg og møtes fritt, skaper gode lokalsamfunn.

Grunnskolebibliotekene er mange steder dårlig utrustet, med små lokaler, utdaterte samlinger og uten fagutdannet personale. Vi støtter foreningen !les sitt forslag om en egen Lov for skolebibliotek. Da vil en lettere kunne formalisere og styrke samarbeidet mellom skole- og folkebiblioteket. Norsk Bibliotekforening mener innkjøpsordningen av barne- og ungdomslitteratur også må omfatte skolebibliotekene. Sats på filialene og skolebibliotekene!

Folkebiblioteksektoren er et område som særlig har blitt utfordret av digitaliseringen. SSBs kulturbarometer viser at bibliotekbesøket i aldersgruppen 9-15 år er halvert siden 1991. De vi særlig må rette innsatsen mot er ungdomsskoleelever. Det er her vi ser den største nedgangen i bruken av biblioteket, samtidig som denne brukergruppen har svært mye igjen for å benytte oss, ikke minst for å styrke leseevne og kritisk  kunne vurdere ulike kilder.

Digitaliseringen kan fortsette med å svekke folkebibliotekene, men har vi rett strategi kan også digitaliseringen styrke folkebibliotekene fremover. For det første er folkebibliotekene da avhengige av å kunne tilby digitalt innhold. I dag nekter de store forlagene folkebibliotekene tilgang til digitale lydbøker. De vil ha hele markedet for seg selv. Det er derfor nødvendig å endre Åndsverkloven, for å sikre at folkebibliotekene har lov til å låne ut e-bøker og e-lydbøker, slik Åndsverkloven i dag gir folkebibliotekene lov til å låne ut papirbøker.

Vi vet at det er mange, særlig eldre, som sliter med å beherske all teknologien vi omgir oss med. Mange bibliotek holder kurs og en-til-en undervisning i bruk av e-post, internett, nettbrett og annen teknologi. Biblioteket fungerer godt som et uformelt og lett tilgjengelig lærested, og biblioteket som et sted for læring bør utvikles i årene fremover.

Kvaliteten på den offentlige samtalen henger sammen med kvaliteten på materialene vi leser. Tidsskriftet New Yorker er så nøye at de faktasjekker diktene sine! Folkebibliotekene har alltid vært en leverandør av informasjonskilder av høy kvalitet og det er lite som tyder på at dette behovet blir mindre fremover.

Det største hinderet for å utvikle folkebibliotekene fremover er mangelfull kommunal satsing. Kulturutredningen eller Enger-utvalget viste at bibliotekene har blitt hengende etter andre kommunale kulturtilbud. Skal en få til en satsing på folkebiblioteksektoren mener vi en ikke kommer utenom statlig tilskudd, slik en nå ser i Sverige.

  • Innlegget holdt av Ørjan Persen, vara i NBF Hordaland, på innspillmøtet i Bergen, 15.november 2017