Handlingsplan

Handlingsplan for NBF Hordaland, samrøystes vedteken på årsmøtet 09.02.2016:                              

Hovudmål: Fremje fagleg diskusjon og ei positiv utvikling i bibliotek i  Hordaland.

  • Arbeide i samsvar med NBF sin verkeplan.
  • Styrkje arbeidet i lokallaget, gjennom styrearbeid og medlemsaktivitetar. Døme på medlemsaktivitetar kan vere møte, kurs, seminar og andre samlingar.
  • Arrangement i samarbeid med andre, også over fylkesgrensene.(Ny Neptunseminar 3.november 2016)
  • Prisen for Årets bibliotek skal delast ut på Neptunseminaret 3. November 2016
  • Halde fram med å planleggje og arrangere seminar/kurs saman med NFF, BF og Hordaland fylkesbibliotek.
  • Arrangere julemøte i  samarbeid med NFF (i år er det NFF som har det praktiske ansvaret). Trengs nytt sted, siden Norli ble lagd ned.
  • NBF avd Hordaland skal oppmode medlemane til å markere Nasjonal bibliotekdag 1. September 2016
  • Engasjere seg i debattar i media, t.d. ved nedskjeringar/dårlegare bibliotekøkonomi.
  • Arbeide vidare med nettsidene og informasjon elles på nett
  • Medlemsverving